Eva Zajícová,jako podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku,sídlem 56962 Sebranice čp.378,IČ :64218601,podle ustanovení čl,12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů.Úř.věst.č.L 119 ze dne 4.5 2016 (dále jen GDPR),jakož i podle zákona č.110/2019 SB.o zpracování osobních údajů poskytuje subjektu osobních údajů,(dále jen ,subjekt“),veškeré informace ,na jejichž sdělení má  subjekt právo na základě GDPR v případě ,že osobní údaje jsou získány od subjektu osobních údajů.
                                                                                   Obsah informace
1.Správce osobních údajů ,jeho zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů
2.Kategorie osobních údajů
3.Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
4.Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
5.Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
6.Doba,po kterou budou osobní údaje uloženy
7.Poučení o právech subjektu
8.Požadavky na poskytování osobních údajů
9.Automatizované individální rozhodování,včetně  profilování,čl.22 odst.1 a 4 GDPR
1.Správce osobních údajů,jeho zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správcem je Eva Zajícová ,sídlem 56962 Sebranice čp.378,IČ:64218601
adresa elektronické pošty :vysinskaeva@centrum.cz
Zástupce ani pověřenec pro ochranu osobních údajů nejsou
2.Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení ,datum narození,adresa bydliště subjektu nebo jiná sdělení kontaktní adresa,popis bydliště subjektu nebo jiných prostor včetně adres a poštovních směrovacích čísel,telefonní číslo subjektu,elektronický kontakt na subjekt pro elektronickou poštu,bankovní spojení na subjekt.
Zpracovány jsou též všechny zvláštní kategorie osobních údajů(citlivé osobní údaje),(čl.9odst.1 GDPR)
3.Účely  zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:
Účely zpracování osobních údajů,pro které jsou určeny v odpovídajícím rozsahu spočívají v :
a)splnění smlouvy ,jejíž  smluvní stranou je subjekt,nebo v provedení opatření,přijatých  před uzavřením smlouvy na žádost subjektu,jde-li o nezbytné zpracování osobních údajů,(zpracování osobních údajů založené na předpisu./čl)6 odst.1 písm.b)GDPR
b)péči o duševní  nebo tělesné zdraví anebo o ducha  subjektu léčitelskou nebo podobnou službou  včetně péče (služby)duchovní ve snaze o zlepšení nebo zachování zdravotního stavu,včetně péče o prostředí ,podpory a ochrany zdraví,prevence onemocnění,diagnostiky,léčby a konzultační služby, při posouzení individuálního léčebného postupu,popřípadě navržení  jeho změny nebo doplnění a další konzultace podporující  rozhodování subjektu ve věci poskytování léčitelských nebo podobných služeb
dalsáím poskytovateĺem těchto služeb nebo léčitelem,kterého si subjekt zvolil ,jakož i poskytování služeb osobního charakteru nebo pro osobní hygienu,služeb masérských,rekondičním a regeneračních,popř.jiných služeb,(zpracování citlivých osobních údajů založené na výslovném souhlasu).(č) 6 odst.1 písm.a)ve spojení s čl.9 odst.2písm.a)GDPR).
4.Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Příjemce osobních údajů je správce nebo jeho právní nástupce v podnikáni,jehož se týkají osobní údaje
Příjemcem osobních údajů ,může být jiný poskytovatel péče o zdraví či jiné služby,popř. jiné související služby a to podle pokynu subjektu nebo s jeho souhlasem
5.Úmysl  správce předat osobní údaje  do třetí země nebo mezinárodní organizace
Není
6.Doba po ,kterou budou osobní údaje  uloženy
Správce osobní údaje ukládá po dobu:
a)nezbytně nutnou k účelu splnění smlouvy včetně uplatnění práv,nebo poviností souvisejících  se smlouvou nebo jejím plněním,jde-li osobní údaje  určené k tomuto účelu,nejdéle však po dobu,ve ,které  lze právo uplatnit
b)tak dlouhou,jak to vyžaduje potřeba odborné péče ,pokud jde o  o zvláštní kategorii osobních údajů(citlivé osobní údaje)
7.Poučení o právech subjektu
Správce informuje subjekt,že na základě  GDPR má subjekt právo na  přístup k osobním údajům,které se ho týkají ,právo na ochranu ,právo na výmaz(právo být zapomenut,),právo na omezení,zpracování,právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zracování osobních údajů,jakož i právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
subjekt na základě GDPR právo kdykoliv odvolat udělený souhlas  se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních  účelů aniž tím je dotčena  zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
Subjekt má podle GDPR též právo podat stížnost u dozorového  úřadu ,jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlem Ppl.Sochorova 27 ,17000 Praha 7 ,e-mail:posta@uoou.cz,ID datové schránky:qkbaa2n
8.Požadavky na poskytování osobních údajů:
poskytování osobních údajů k účelu:
a)splnění smlouvy je požadavkem ,který je nutno uvést do smlouvy ,a subjekt má proto povinnost osobní údaje poskytnout,Důsledkem neposkytnutí osobních údajů,k tomuto účelu může být neuzavření smlouvy nebo ukončení jednání o  jejím uzavření
b)péče o zdraví nebo jiné služby je smluvním požadavkem správce.Důsledkem neposkytnutí zvláštní kategorie osobních údajů(citlivých osobních údajů( k tomuto účelu může být neuzavřením smlouvy nebo ukončení jednání o jejím uzavření či ukončení péče o zdraví nebo jiné služby)9.Automatizované individuální  rozhodování ,včetně profilování ,čl.22 odst.1 a4.GDPR:
Není

Více zde: https://www.vecernice1.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/